Στο πλαίσιο του προγράμματος LEMA - Learning and Education in and through Modelling and Applications, που χρηματοδοτήθηκε από την EU κάτω από τη δράση Comenius (2006 – 9), αναπτύχθηκε επιμορφωτικό υλικό στα μαθηματικά για την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

The Lema Team

Το DVD περιέχει στις έξι γλώσσες των συμμετεχόντων χωρών:

Υλικό για εκπαιδευτές που θα διδάξουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη μαθηματική μοντελοποίηση.
Υλικό για εκπαιδευτικούς που θα τους βοηθήσει στη διδασκαλία με τους μαθητές τους.
Αποσπάσματα από βίντεο από διδασκαλίες μαθημάτων μοντελοποίησης σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.


Είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε, να μοιραστείτε και να διαφοροποιήσετε το περιεχόμενο του DVD, για να υποστηρίξετε τη διδασκαλία σας στη μαθηματική μοντελοποίηση. Παρακαλούμε όπως αναφέρετε το πρόγραμμα LEMA ως την πηγή του υλικού που θα χρησιμοποιήσετε (συμπεριλαμβάνοντας το λογότυπο LEMA) και τις υπόλοιπες πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί.